ZZper staat voor haar horecabedrijf in haar handen een bord met welkom er op

DE KLEINE LETTERTJES

ALLMEDIALAB webdesign maakt op basis van het "webplan" een contract met uw bedrijf, waarin alle belangrijke huisregels worden besproken die van belang zijn voor een prettige samenwerking. Belangrijk zijn bijvoorbeeld het op tijd aanleveren van de content van de website door de klant aan ons en de termijn waar binnen de website klaar moet zijn.

Contact
 • Maandag — Donderdag: 10:00 — 18:00

Artikel-1 Toepasselijkheid

Overeenkomsten worden door ALLMEDIALAB uitsluitend aangegaan onder deze algemene voorwaarden en op basis van een schriftelijk bevestigde, duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te verlenen diensten.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig voor zover ze door ALLMEDIALAB uitdrukkelijk zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden hanteert, waarnaar de opdrachtgever op welke manier dan ook verwijst, dan gelden de algemene voorwaarden van ALLMEDIALAB, tenzij ALLMEDIALAB toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel-2 Offerte en opdrachtbevestiging

ALLMEDIALAB is slechts aan de door haar gemaakte offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door haar binnen veertien dagen schriftelijk wordt bevestigd. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw., tenzij anders aangegeven.

Artikel-3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ALLMEDIALAB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ALLMEDIALAB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ALLMEDIALAB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ALLMEDIALAB worden verstrekt (maximaal binnen 1 maand). Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ALLMEDIALAB zijn verstrekt, heeft ALLMEDIALAB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is het gehele openstaande bedrag voor het realiseren van de website dan opeisbaar en dient de totale nog openstaande rekening betaald te worden.
 4. ALLMEDIALAB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ALLMEDIALAB is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ALLMEDIALAB kenbaar behoorde te zijn. Dit moet echter zijn terug te vinden in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens bijgevoegd in de aanhangsels van het opdracht-contract en ondertekend door beide partijen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ALLMEDIALAB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en of eventuele contractuele verplichtingen zoals betalingen zijn voldaan.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en als bijlage onverbrekelijk te worden toegevoegd aan vigerende overeenkomsten, door beide partijen ondertekend voor akkoord.

Artikel-4 contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De in de overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door ALLMEDIALAB in acht worden genomen.
 2. Bij dreigende overschrijding van een overeengekomen termijn zal ALLMEDIALAB met de opdrachtgever in overleg treden.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel-5 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel-6 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel behoudt ALLMEDIALAB zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door ALLMEDIALAB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ALLMEDIALAB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. ALLMEDIALAB behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.
 4. De door de opdrachtgever verstrekte content dient auteursrechtenvrij te zijn of de opdrachtgever moet in bezit zijn van de auteursrechten voor de verstrekte content. Onder content wordt verstaan: foto's, video, muziek, tekst of wel alles wat hoorbaar of zichtbaar is op de website voor de opdrachtgever.
 5. ALLMEDIALAB is niet wettelijk aansprakelijk voor de door de opdrachtgever verstrekte content op de website voor de opdrachtgever en de daarvoor wettelijk geldende auteurs rechten en plichten.
 6. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan de website anders dan door ALLMEDIALAB te laten veranderen op welke wijze dan ook, behalve als dit uitdrukkelijk is vastgelegd in het contract.
 7. De op de website geïmplementeerde code, applicaties, scripts, frameworks en widgets vallen onder zeer strikte licentie voorwaarden van ALLMEDIALAB. Deze mogen uitsluitend door ALLMEDIALAB worden gebruikt voor de opdrachtgever binnen één contract en op één website. De opdrachtgever wordt nimmer eigenaar van deze eerder genoemde geïmplementeerde en onder licentie staande onderdelen van de website als mede van de website zelf. Deze blijft in bezit van ALLMEDIALAB en maakt onderdeel uit van het "ALLMEDIALAB webplan".
 8. Onderhoud van een website ontworpen door ALLMEDIALAB door de opdrachtgever of anderen is niet toegestaan met uitzondering van een door ALLMEDIALAB gemaakt Content Management Systeem en alleen na schriftelijke toestemming van ALLMEDIALAB.

Artikel-7 Tussentijdse beëindiging

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ALLMEDIALAB, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ALLMEDIALAB te voldoen, heeft ALLMEDIALAB het recht de overeenkomst met de opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig te ontbinden.

Zodanige tussentijdse beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van enige door hem verrichte prestatie of al betaalde voorschotten en of kosten en blijven de op dat moment nog openstaande rekeningen en of kosten nog steeds gelden voor de opdrachtgever en dienen direct te worden voldaan.

Artikel-8 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ALLMEDIALAB.
 2. Als de klacht gegrond is, zal ALLMEDIALAB de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ALLMEDIALAB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (aansprakelijkheid).

Artikel-9 Tarieven en Honoraria

 1. Alle in de overeenkomsten tussen ALLMEDIALAB en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honoraria.
 2. De tarieven en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst of diensten. Alle in aanvulling daarop door ALLMEDIALAB verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de tarieven en/of honoraria, zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw. .
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ALLMEDIALAB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel-10 Betaling

 1. Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijke en schriftelijk door ALLMEDIALAB opgegeven bank- of girorekening ten name van ALLMEDIALAB. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, moeten de gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ALLMEDIALAB kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of klachten met betrekking tot enige prestatie van ALLMEDIALAB schorten de in het voorafgaande lid gestelde betalingsverplichting niet op.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is ALLMEDIALAB gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente vermeerderd met 24% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. De verhoging gaat 1 maand na verzending van de factuur in.
 5. Voor iedere opdracht dient door de opdrachtgever een voorschot van tenminste 50% van de totale rekening inclusief btw. te worden overgemaakt op het in het opdrachtcontract vermelde bankrekeningnummer. De andere 50% dient bij oplevering binnen 7 dagen op de zelfde manier te worden voldaan. Overschrijding van de gestelde betaling termijnen resulteert in artikel 10-4!

Artikel-11 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 100% van het openstaande bedrag verschuldigd. Indien ALLMEDIALAB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De opdrachtgever is jegens ALLMEDIALAB de door ALLMEDIALAB gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien ALLMEDIALAB en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig en/of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel-12 Aansprakelijkheid

 1. Behalve indien en voor zover in de volgende leden van dit artikel anders is bepaald, is ALLMEDIALAB en/of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.
 2. Ten aanzien van schade, geleden door de opdrachtgever, aanvaardt ALLMEDIALAB slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van ALLMEDIALAB.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ALLMEDIALAB en/of zijn personeelsleden van alle aanspraken van derden, die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van ALLMEDIALAB en/of zijn personeelsleden de in deze algemene voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
 4. De aansprakelijkheid van ALLMEDIALAB is uit welke hoofde dan ook per opdracht beperkt tot 50% van de betreffende contractsom.

Artikel-13 Geschilbeslechting

Alle geschillen tussen opdrachtgever ALLMEDIALAB, ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst, waaronder begrepen de geschillen, die door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de rechtbank te Hasselt, ALLMEDIALAB blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel-14 Toepasselijke recht

Op elke overeenkomst tussen ALLMEDIALAB en de opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.

Artikel-15 Garantie uitzonderingen

 1. Als de opdrachtgever Meta gegevens of ieder ander SEO gerelateerde informatie wijzigt of laat wijzigen, zonder schriftelijk akkoord van ALLMEDIALAB.
 2. Als de opdrachtgever site-maps, robot.txt of ieder ander SEO gerelateerde bestanden wijzigt of laat wijzigen, zonder schriftelijk akkoord van ALLMEDIALAB.
 3. Als malware op de opdrachtgever zijn website is gedetecteerd door Google. ALLMEDIALAB bewaard deze melding.
 4. Als de website is gehackt of anderszins door tweeden of derden is beschadigt op welke manier dan ook.