ZZper staat voor haar horecabedrijf in haar handen een bord met welkom er op

DE COPYRIGHT REGELS

ALLMEDIALAB webdesign zorgt voor de copyrightrechten bij gebruik van foto's, illustraties, animaties, video, audio, muziek en teksten voor op uw website. Wij maken ook gebruik van een online beeldmateriaal bibliotheek waaruit wij materiaal gebruiken voor op uw website.

Contact
 • Maandag — Donderdag: 10:00 — 18:00

Artikel-1 Intellectuele eigendom

 1. ALLMEDIALAB maakt gebruik van de Premium online service van www.Freepik.com en gebruikt ook illustraties van www.Storyset.com
 2. Op alle door ALLMEDIALAB gecreëerde ontwerpen zoals foto's, illustraties, videos, animaties, audio, muziek en logo's berust copyright!
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel behoudt ALLMEDIALAB zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 4. Alle door ALLMEDIALAB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ALLMEDIALAB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 5. ALLMEDIALAB behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.
 6. De door de opdrachtgever verstrekte content dient auteursrechtenvrij te zijn of de opdrachtgever moet in bezit zijn van de auteursrechten voor de verstrekte content. Onder content wordt verstaan: foto's, video, muziek, tekst of wel alles wat hoorbaar of zichtbaar is op de website voor de opdrachtgever.

Artikel-2 Intellectuele eigendom

 1. ALLMEDIALAB is niet wettelijk aansprakelijk voor de door de opdrachtgever verstrekte content op de website voor de opdrachtgever en de daarvoor wettelijk geldende auteurs rechten en plichten.
 2. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan de website anders dan door ALLMEDIALAB te laten veranderen op welke wijze dan ook, behalve als dit uitdrukkelijk is vastgelegd in het contract.
 3. De op de website geïmplementeerde code, applicaties, scripts, frameworks en widgets vallen onder zeer strikte licentie voorwaarden van ALLMEDIALAB. Deze mogen uitsluitend door ALLMEDIALAB worden gebruikt voor de opdrachtgever binnen één contract en op één website. De opdrachtgever wordt nimmer eigenaar van deze eerder genoemde geïmplementeerde en onder licentie staande onderdelen van de website als mede van de website zelf. Deze blijft in bezit van ALLMEDIALAB en maakt onderdeel uit van het "ALLMEDIALAB webplan".
 4. Onderhoud van een website ontworpen door ALLMEDIALAB door de opdrachtgever of anderen is niet toegestaan met uitzondering van een door ALLMEDIALAB gemaakt Content Management Systeem en alleen na schriftelijke toestemming van ALLMEDIALAB.
 5. Gebruik van content zoals foto's etc. waarbij het auteursrecht berust bij ALLMEDIALAB mag alleen gebruikt worden door derden met toestemming van ALLMEDIALAB.